CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Jesteśmy czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1-88) chcemy poinformować, że realizacja kontaktów z Państwem wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych oraz poinformowania o poniższych ustaleniach :

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach.

Dane kontaktowe Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna;

ul. Wapiennikowa 90,
Kielce 25-101
Tel. 41 361 95 24
e-mail: sekretariat@cpp-prema.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania w CPP „PREMA” S.A. danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@cpp-prema.pl,
  • telefonicznie z Panem Robertem Kempa: 41 366 95 27, w godzinach 7 -15 w dni robocze,
  • listownie na adres: Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Formularz kontaktowy i korespondencja

Wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając do nas e-mail lub list, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą archiwizacji w naszych bazach. Podstawą prawną przetwarzania jest w tej kwestii nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora związany z prowadzeniem korespondencji związanej z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej.

Zamówienie towaru lub usługi

Jeśli Państwa dane zostały podane ze względu na zamówienie towaru lub usługi, przetwarzamy je w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy.

Rozmowa telefoniczna

W sytuacji rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wtedy gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy w związku z którą Państwo do nas dzwonicie i tylko w takim celu przetwarzamy dane. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Zgoda

W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Pani/Pana dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o jej wyrażenia przez Państwa.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.

Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem, przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat lub też do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Państwa danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom. Przetwarzanie Państwa danych są administrowane przez nas.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, w tym celu należy przesłać do nas informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 00-193, ul. Stawki 2.

SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Sklep firmowy