CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Jesteśmy czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

Procedura obiegu dokumentów kandydata

 

 

Procedura obiegu dokumentu

CV (Curriculum Vitae) i Listu Motywacyjnego

w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna

 

Dokument CV (Curriculum Vitae) i List Motywacyjny (zwane dalej „dokumentami”) składane przez kandydata w procesie rekrutacji mogą zostać złożone w następującej formie:

      1.      Forma elektroniczna – wysłanie dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@cpp-prema.pl

 

, do którego dostęp posiadają pracownicy kadr (Dział Ekonomiczno – Administracyjny (EF)), kierownicy/dyrektorzy poszczególnych komórek CPP „PREMA” S.A. oraz Administrator Systemu. 

2.      Forma papierowa – złożenie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki lub w Dziale Ekonomiczno – Administracyjnym (EF) – kadry. 

 

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:

1.      W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.

Dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej osób niezatrudnionych zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.

2.      W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

Dokumenty osób niezatrudnionych zawierające dane osobowe będą usuwane:

·         W poszczególnych komórkach CPP „PREMA” S.A. od razu po zakończeniu procesu rekrutacji, a nadzór nad ich usunięciem sprawuje kierownik/dyrektor komórki.

·         W kadrach (Dział Ekonomiczno – Administracyjny (EF)) po 12 miesiącach od przesłania dokumentów kandydata, którego proces rekrutacyjny nie zakończył się zatrudnieniem.

Papierowe wersje dokumentów osób niezatrudnionych w procesie rekrutacji  przechowywane będą przez ten okres w zamkniętej szafie/szafce w kadrach (Dział Ekonomiczno – Administracyjny (EF)), a wersje elektroniczne na komputerach w Dziale Ekonomiczno – Administracyjnym (EF) i/lub skrzynkach pocztowych skojarzonych z aliasem rekrutacja@cpp-prema.pl:

1.     kadry@cpp-prema.pl

2.     jowita.sufin@cpp-prema.pl

3.     joanna.duda@cpp-prema.pl

 

Po okresie 12 miesięcy od zakończenia ogłoszonego procesu rekrutacji nadzór nad  usunięciem dokumentów sprawuje kierownik Działu Ekonomiczno – Administracyjnego (EF).

 

Dokumenty przekazane w formie papierowej będą usuwane za pomocą niszczarki.

Dokumenty przekazane w formie elektronicznej  będą usuwane z komputerów poprzez wykasowanie emaila ze skrzynek pocztowych, w tym również z elementów usuniętych i/lub wykasowanie z nośników pamięci (np. dyski twarde, pendrive’y, itp.), w tym również z „kosza” komputera.

 

Kandydaci, którzy prześlą dokumenty:

·         zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych inną niż podaną w ofercie pracy (załącznik nr 1 do procedury),

·         nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych,

zostaną wezwani do poprawienia/uzupełnienia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przyjętą przez Spółkę w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

 

W przypadku, gdy potencjalny pracownik będzie wydawał się bardziej pożądany na innym stanowisku niż to, na które aplikuje, kandydat zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ewentualnie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby innego ogłoszenia rekrutacyjnego.

Po przesłaniu/dostarczeniu dokumentów do Spółki zostaną one przekazane powołanej przez Zarząd Komisji Rekrutacyjnej. Dokumenty przesłane w formie elektronicznej zostaną:

·         wydrukowane i przekazane ww. Komisji w formie papierowej, która przechowywać będzie dokumenty w zamkniętej szafie/szafce do momentu zniszczenia dokumentów wszystkich niezatrudnionych kandydatów po zakończeniu rekrutacji,

·         lub przesłane drogą e-mail na adres mail’owy przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, gdzie Przewodniczący Komisji usunie dokumenty wszystkich kandydatów od razu po zakończeniu procesu rekrutacji.

Nadzór nad usunięciem dokumentów sprawuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – kierownik/dyrektor komórki, do której ubiega się o przyjęcie kandydat.

 

Dokumenty, które będą przesłane przez osoby, które chciałyby ubiegać się o zatrudnienie, ale nie jest prowadzony żaden proces rekrutacji zostaną od razu usunięte:

·         za pomocą niszczarki, w przypadku dokumentów przekazanych w formie papierowej,

·         poprzez wykasowanie emaila ze skrzynek pocztowych komputerów (w tym
z elementów usuniętych), w przypadku dokumentów przekazanych w formie elektronicznej.


   Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydata jest Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, e-mail:
sekretariat@cpp-prema.pl, tel. 41 361 95 24.

Kandydat może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@cpp-prema.pl, tel. 693 991 926.  

 

 Celem przetwarzania danych jest aplikowanie na określone stanowisko pracy. Podstawa prawna:

    1.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.).

    2.      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    3.      Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

 


 Kandydat ma prawo:

 

-  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

-  do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie,

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z art. 221 Ustawy - Kodeks Pracy): 

- imię (imiona) i nazwisko;
- data urodzenia;
- dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
- wykształcenie;
- kwalifikacje zawodowe;
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 Dane osobowe przekazane przez kandydata są warunkiem zawarcia umowy.

 


Załącznik nr 1
do Procedury Obiegu Dokumentu CV
(Curriculum Vitae) i Listu Motywacyjnego

  

   Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Sklep firmowy