CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Jesteśmy czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

 

Informacje dla akcjonariuszy

 

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000127140, NIP: 6570386838, REGON: 000139620, kapitał zakładowy 14.000.000,00 zł – w całości wpłacony, Numer rejestrowy BDO 000002162, tel. +48 41 361 95 24, fax: +48 41 361 91 08, adres poczty elektronicznej: sekretariat@prema.pl, adres internetowy: www.prema.pl.


Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:       
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP: 5250007738, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000,00 zł.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”) :

PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf


Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy 

Zasady obsługi Akcjonariuszy zostały przez PKO BP BM określone w Regulaminie rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (dalej” Regulamin”). PKO BP BM ww. Regulamin udostępniło na stronie internetowej PKO BP BM od dnia 27.02.2021 r. Link do strony www.bm.pkobp.pl/era/. Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” (od 27.02.2021 r.) udostępniony na stronie głównej PKO BP BM (link www.bm.pkobp.pl/).
  

Na ww. stronie oprócz wspominanego Regulaminu Akcjonariusze znajdą informacje, zarówno dotyczące lokalizacji POK PKO BP BM, w których będą mogli zostać obsłużeni, jak też informacje o zakresie czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM w związku z prowadzaniem przez PKO BP rejestru akcjonariuszy Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna.


Stosownie do art. 328 9 § 1 k.s.h. nabycie akcji przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy wskazującego nabywcę akcji. Wpis ma charakter konstytutywny i jest przesłanką skutecznego nabycia akcji. Oznacza to, iż samo zawarcie pomiędzy Skarbem Państwa a uprawnionymi  pracownikami lub ich spadkobiercami umów nieodpłatnego zbycia akcji nie skutkuje skutecznym przeniesieniem własności akcji na ich rzecz.

 

2022.04.28

Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPP PREMA w dniu 24.06.2022 roku.pdf 


2021.10.05
Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

Zawiadomienie o zwołaniu NWZ Spółki.pdf


2021.05.27
Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji - poniżej linki do plików :

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji pdf.pdf

Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego.docx

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez uprawnionego pracownika.docx

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez uprawnionego pracownika - spadkobierca.docx

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.doc

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2222).pdf

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2021 poz. 425).pdf


2021.01.11

Ogłoszenie dotyczące Piątego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku :

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji 11.01.2021.pdf


2020.12.14
Ogłoszenie dotyczące Czwartego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku :

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji 14.12.2020.pdf


2020.11.16
Ogłoszenie dotyczące Trzeciego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku :

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 16.11.2020.pdf


2020.10.20
Ogłoszenie dotyczące Drugiego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku :

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.pdf


2020.09.25
Ogłoszenie dotyczące Pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku :

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP BM.pdf

 

SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Sklep firmowy